Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН CRILA.BG 

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на CRILA.BG  Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между CRILA.BG  и Клиента.

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уебсайт. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! Дата на актуализация: 19.02.2022 г.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

„ХОМЕ ДЕКОР“ ООД, ЕИК 131461110, със седалище и адрес на управление:БЪЛГАРИЯ, с. Гурмазово, ул.“Гурмазовско Шосе“ №77 представлявано от  Георги Людмилов Патронев (за краткост по-долу „Търговец“, „Продавач“, „Сайт“, „Ние“), администрира и управлява сайта www.crila.bg- онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

а/ /crila.bg/ е търговско дружество
б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в e–магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес crila.bg
д/ Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.
е/ Под „ЗПК” се разбира Закон за потребителския кредит.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1crila.bg/ предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е – магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.
1.2 Договорът за продажба между  Crila.bg и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на не налична стока договорът се смята сключен в момента на заплащане на авансовата сума.